REGULAMIN KONKURSU

„Moja wymarzona podróż z Zozolkiem”

 1. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci biorących udział w zajęciach „Lato w mieście” 2015, organizowanych przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, tematem podróżowania i turystyką.
 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich dzieci biorących udział w ww. zajęciach, poza dziećmi pracowników Muzeum.
 3. Tematem przewodnim jest podróżowanie.
 4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice oraz formie.
 5. Autorem pracy może być jedna osoba.
 6. Prace należy opatrzyć na jej odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka, adresem oraz numerem telefonu rodzica lub opiekuna. Można dopisać tytuł pracy.
 7. Prace z dopiskiem „Moja wymarzona podróż z Zozolkiem” należy składać bądź przesłać w terminie do 30.09.2015 r. na adres: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac, powstałe w wyniku transportu.
 9. Jury dokonuje wyboru prac i przyznania nagród. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 10. Rozstrzygnięcie  konkursu  oraz  uroczyste  wręczenie  nagród  nastąpi  06.10.2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum.
 11. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Muzeum i mogą zostać wykorzystane dla celów promocji Muzeum bez dodatkowego wynagrodzenia, w tym również z tytułu praw autorskich.
 12. Nagrodą w konkursie jest tablet oraz kosz słodyczy ufundowany przez firmę Mieszko (łączny koszt nagród nie przekracza 760,00 zł brutto).
 13. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu konkursu „Moja wymarzona podróż z Zozolkiem”.